6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Tarih: 8.06.2016| Okunma Sayısı: 2013

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA
BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME  
 
          6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
            Söz konusu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
 Kanun; çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hariç olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.
  Bu kapsamda; söz konusu Kanunun 9. Maddesi uyarınca “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ile işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı “İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi” 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  Ayrıca; Kanunun 6. Maddesine göre ve yürürlük maddesinde belirtilen süreler dikkate alınarak, Kanun kapsamında yer alan işyerlerinin tamamında, çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre tam süreli veya kısmi süreli olmak üzere en az bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu 6. Madde;
  Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
  50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
 

- Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

 Yukarıda sözü edilen mevzuat kapsamında avukatlık büroları da az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden kabul edilmiş ve az tehlikeli sınıfta yer alıp 50’den az çalışanı olan diğer işyerleri gibi avukatlık büroları açısından da Yasa’nın yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın avukatlık büroları yönünden yürürlük tarihi 01.07.2016’dır.
 
            6331 s.lı Yasa’nın 6/1-a) maddesine göre;
 “Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelikçalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işvereÇalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.” Bu hüküm uyarınca “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29.06.2015 t. ve 29401 s.lı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacıondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Buna göre, “Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir.” (5/1.m.)  “Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir.” (5/2.m.)
  İşbu düzenlemeler uyarınca çalışan sayısı 10 (on)dan az olan avukatlık bürolarında işveren avukat ya da onun yetkilendireceği vekili bu konuya ilişkin eğitim almak ve sınavda başarılı olmak kaydıyla işyerlerinde iş güvenliği uzmanının görevlerini ifa edebileceklerdir. Çalışan sayısı 10 (on)dan az olan avukatlık bürolarında işveren ya da vekili bu eğitimleri almadığı ya da sınavda başarılı olamadığı durumlarda, ayrıca çalışan sayısı 10 (on)dan fazla olan avukatlık bürolarında her halükarda bu sektörde hizmet veren kişi ya da firmalardan ücret karşılığı iş güvenliği hizmeti almak gerekmektedir.
  Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.
 Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir.
    İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi’ne ilişkin bundan sonraki ilk sınav 14.08.2016 tarihinde yapılacaktır. Bu sınava girebilmek için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürolarına 06.06.2016 – 24.06.2016 tarihleri arasında başvurulabilecektir. 
 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye,

http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi adresinden ulaşabilirsiniz.

 
   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezalarının uygulanacağı öngörülmektedir. Bu itibarla; meslektaşlarımızın idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz. 
                                                                                     Çorum Barosu Yönetim Kurulu 
 
 

16.01.2019
AV. KENAN YAŞAR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.