STAJ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 28.01.2019| Okunma Sayısı: 6919

ÇORUM BAROSU STAJ KURULU VE STAJ İÇ YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 – Bu yönetmelik; 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1.maddesinde yer alan amaç doğrultusunda; Çorum Barosu Avukat stajyerlerinin staja başlama, çalışma ve gözetiminde uygulanacak yöntemler ile stajyer avukatların eğitimine ilişkin ilke ve kuralları ve bu çalışmaları sürdürecek Staj Kurulunun, kuruluşuna, çalışma yöntemine, yetkilerine ve kurulca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin saptanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

Madde 2 – Bu yönetmelik; Avukatlık Kanunu’nun22, 23, 95/2-9-15.ve ilgili maddeleri ile  TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22,23,24,25 ve 28. Ve diğer ilgili maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

 

TANIMLAR

Madde 3 –     

Bu yönetmelikte geçen tanımlarda:  

Yönetmelik; Çorum Barosu Staj Kurulu Ve Staj İç Yönetmeliği’ni,

Baro; Çorum Barosu’nu,

Yönetim; Çorum Barosu Yönetim Kurulu’nu,

Kurul; Çorum Barosu Staj Kurulu’nu,

Başkan; Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen, Çorum Barosu Staj Kurulu Başkanı’nı,

Başkan Yardımcısı; Staj kurulu üyeleri arasından seçilen Çorum Barosu Staj Kurulu Başkan Yardımcısı’nı,

Yazman; Staj Kurulu üyeleri arasından seçilen Çorum Barosu Staj Kurulu Yazmanı’nı,             

Stajyer; Çorum Barosu’na kayıtlı stajyer avukatı,

Stajyer Temsilcisi; Staj kurulu ve stajyerler arasında koordinasyonu sağlamak, kurul tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, stajyer sorunlarını, görüş ve önerilerini kurula iletmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemekle yükümlü olan, her eğitim dönemi başlangıcında stajyer avukatlar tarafından, gizli oyla seçilecek 2 asil 2 yedek stajyer avukatı

Danışman; Staj eğitimi için kayıt yaptıran her stajyer avukata, stajın başlamasından stajın bitimine kadar her türlü desteği sağlamak, Bireysel Çalışma Raporu’nu hazırlamasında stajyeri yönlendirmek, dönem sonunda raporu değerlendirmek, dönem içerisinde stajyerin kültürel ve sanatsal olarak gelişimine yardımcı olmak üzere kurul üyeleri arasından kurulca tayin edilen kurul üyesi avukatı

             

KURULUN OLUŞUMU

Madde 4 –­­­­­­­­­­­­  Kurul en az 5 kişiden oluşur. Bu sayı yönetim kurulunca artırılabilir. Baro Yönetim Kurulunun kendi içinden görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Staj Kurulunun Başkanıdır. Kurula üyelik gönüllülük esasına dayanmakta olup 5 kişinin tamamlanamaması halinde gerekli sayı Yönetim Kurulunca atanacak avukatlar ile tamamlanır.

            Kurul başkanı ve başkan yardımcıları TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde yazılı niteliklere sahip, ; meslekte staj dahil  en az 2 yılını icra etmiş avukatlar arasından seçilir.

            Staj Kurulu,  kurul başkanı olan yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantıda, başkan yardımcıları ve yazman seçilir.

 

KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 5 – Kurulun çalışma süresi baro yönetim kurulu çalışma süresidir. Çalışma süresi biten Staj Kurulu, yeni staj kurulu oluşturulana kadar görev ve yetkilerini kullanmaya devam eder. Kurula; başkan, başkanın yokluğunda başkan yardımcılarından en kıdemlisi  başkanlık eder.

 

Madde 6 – Kurul, iki haftada bir toplanır. İlk toplantısında iki haftalık toplantı gün ve saatini belirler. Önemli bir sebebin çıkması halinde başkan, belirleyeceği gün ve gündemle kurulu toplantıya çağırabilir. Kurul uygun gördüğü toplantılara stajyer temsilcileri ve ilgilileri de çağırabilir.

 

Madde 7 –  Kurul üyeleri, kurul toplantılarına katılmak ve kurulca verilecek görevleri yapmak zorundadırlar. Kurul üyelerinin, kurulca kabul edilebilir bir özüre dayanmaksızın bir eğitim dönemi içinde peş peşe üç kez, kurul görev dönemi süresinde toplam  altı kez:

  1. Staj kurulu toplantılarına katılmaması,
  2. Staj kurulunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi
  3. Staj görüşmelerine katılmaması,

halinde, kurulun Yönetim Kuruluna bildirmesi ile Yönetim Kurulu, kurul üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için karar alabilir.

 

Madde 8 – Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve başkanca hazırlanacak gündem, toplantı gününden en az bir gün önce kurul üyelerine güncel yöntemlerle (telefon, e-posta, v.s.) iletilir. Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarasıyla yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

 

KURULUN GÖREVLERİ

Madde 9 - Kurulun görevleri,

a) Eğitim ve çalışma takvimi ile eğitim programını düzenlemek, eğitimi yapılacak hukuk dallarını, öğretim görevlilerini belirlemek ve denetlemek

b) Stajyer Avukatların yönetmeliğin amaç maddesinde belirlenen eğitim programına, meslek kurallarına uygun staj yapıp yapmadığını denetlemek,

c) Staj eğitiminin amacına uygun olması ve kurulun bu amaca yönelik çalışmasını sağlamak üzere her türlü etkinliği gerçekleştirmek, yazılı, görsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek,

d) Avukatlık stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi için bir avukatın yanında bulundurabileceği stajyer sayısını kısıtlamak dahil gerekli her türlü önlemi almak,

e) Stajyer için bir dosya açmak, staj listesine yazılma aşamasına kadar sunulan ve oluşturulan belgeler ile staj eğitimi aşamasında stajyerin devam ve eğitimine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi bu dosyada saklamak ve staj eğitimi sonunda, stajyer tarafından hazırlanan bireysel çalışma raporuna ilişkin değerlendirmesi ile birlikte dosyayı Baro Yönetim Kuruluna sunmak,

f)Staj eğitimi için kayıt yaptıran her stajyer avukata, stajın bitimine kadar her türlü desteği sağlamak, Bireysel Çalışma Raporu’nu hazırlamasında stajyeri yönlendirmek, dönem sonunda raporu değerlendirmek, dönem içerisinde stajyerin kültürel ve sanatsal olarak gelişimine yardımcı olmak üzere kurul üyeleri arasından bir danışman tayin etmek, gerektiğinde danışman değişikliğine karar vermek,

g) Stajyerlerin talep ve yakınmalarını değerlendirerek çözüm üretmek,

h) Staj Bitim Belgesi ya da stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna rapor sunmak, bilgi vermek.

ı) Staj bitiminde teslim edilen Bireysel Çalışma Raporu’nun düzenlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin ilke ve yöntemleri belirlemek, gerektiğinde buna ilişkin düzenlemeler yaparak Baro Yönetim Kurulu’na sunmak

 

Madde 10 – Kurul, yapılacak eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla ve düzenlemeyi yapmakla yükümlü ve yetkilidir. Kurul, her eğitim dönemi sonunda en geç bir sonraki eğitim döneminin başlamasından 1 ay önceye kadar yönetim kuruluna sunulmak üzere; eğitim dönemi içerisinde yapılan eğitim çalışmalarını, stajyer avukatlardan eğitimlerle ilgili alınan geri dönüşleri de dikkate alarak; olumlu ve olumsuz izlenimleri, beklentileri ve önerilerini içeren bir rapor hazırlar.

 

 

STAJYER TEMSİLCİSİ

Madde 11- Her eğitim döneminin başında, seminerde bulunan stajyerler tarafından gizli oy ile 2 Asil ve 2 Yedek olmak üzere bir eğitim dönemi sonuna kadar görev yapacak Stajyer Temsilcileri seçilir. Temsilciler adaylıklarını açıklayanlar arasından seçilir. Tek bir aday olması halinde oylama yapılmaz. Hiç aday olmaması halinde temsilciler; kurul tarafından re’sen seçilir. Eğitim dönemi bitmeden temsilcinin stajının bitmesi halinde kalan süre için önce en çok oy olan yedek üye o da yok ise yapılacak yeni seçimle belirlenecek kişi eğitim dönemi sonuna kadar temsilcilik görevini yürütür.

            Temsilciler staj kurulu ve stajyerler arasında koordinasyonu sağlamak,genç avukatlar meclisi toplantılarına stajyer avukatları temsilen katılmak, kurul tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, stajyer sorunlarını, görüş ve önerilerini kurula iletmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri organize etmekle görevlidir.

 

HARCAMALAR

Madde 12- Staj kurulunca stajyer avukatların mesleki yeterliliğini tamamlamaya yönelik gerekli görülen çalışmaların yapılması ile ilgili giderlerin ortaya çıkması halinde durum yazılı şekilde Baro Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu bağlamda Yönetim Kurulunca uygun görülen giderler baro başkanlığınca karşılanır.

 

STAJ

Madde 13 – Staj süresi bir yıldır. Staj kesintisiz yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan stajı kesintiye uğrayan stajyerin stajı yenilenir. Stajın ilk altı ayı, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 11, 12. ve 13. Maddelerine uygun olarak mahkemelerde, kalan altı aylık kısmı TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 14. ve 18. Maddelerine uygun olarak avukat yanında yapılır. Stajyerin bu bir yıllık süre içerisinde, Kurulca düzenlenen eğitim çalışmalarına ve baro tarafından düzenlenen meslek içi eğitim çalışmalarına katılması ve çalışma programına uyması zorunludur.

 

 

YILLIK EĞİTİM PROGRAMI

Madde 14  Eğitim dönemi:

Staj eğitim dönemi, adli tatil ve resmi tatiller dışında kalan  Ekim ayının ikinci haftası ile - 20 Temmuz arası dönemi kapsar.

 

Madde 15– Temel eğitim konuları, süreleri ve program:

Eğitim, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22. ve 23. maddelerindeki ilkeler doğrultusunda, her yıl kurulca düzenlenerek yönetin kuruluna sunulan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen Staj Eğitim Programı içeriğine uygun olarak, kurulca belirlenen veya gönüllü eğitim verecek   kişiler tarafından yapılır. Kurul derslerin verilmesi hususunda gerek görürse, baro levhasına kayıtlı avukatlara görev verebilir.

 Staj eğitimi 120 saat olup haftalık eğitim saati 3 saattir. Eğitim saatleri kurulca arttırılabilir veya eksiltilebilir.

Eğitimlere katılım zorunlu olup mazeretli devamsızlık hakkı 18 saattir. 18 saatin aşılması halinde staj süresi, aşılan her 3 saat için 1 hafta uzatılabilir.

 

 

Madde 16 – Bireysel Çalışma Raporu

Bireysel çalışmanın nasıl yapılacağı, yazılacak raporun biçimi ve diğer konular Kurulca düzenlenecek Bireysel Çalışma Yönergesinde belirlenir.

 

Madde 17 –  Diğer eğitim çalışmaları:

  1. Adli yardım komisyonu
  2. CMK komisyonu çalışmalar,
  3. Kurulun, yönetmelikte belirtilen hususlar dışında kalan diğer eğitim çalışmalarından oluşur.

 

Madde 18 – Mahkeme ve Adalet Dairesinde Çalışma

Stajın ilk altı ayı Adalet Komisyonunun gözetimi altında mahkeme ve adalet dairelerinde yapılır. Bu dönemdeki staj, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 11, 12 ve 13.maddesinde belirtilen şekilde yapılır.

 

Madde 19 – Büro Çalışması

Stajyer,  stajının ikinci altı ayında en az beş yıl meslek deneyimi olan ve Avukatlık Kanunu 15. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan avukat yanında stajına devam eder.

            Yanında staj yapılacak avukat hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmemiş olması veya avukatın geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması gerekir. Yanında staj yapılmakta olan avukatın, Avukatlık Kanununun 153. maddesi gereği Disiplin Kurulu kararı ile tedbir mahiyetinde işten yasaklanması halinde, Baro Başkanı stajyerin hangi avukatın yanında staja devam edeceğine karar verir. Yanına stajyer avukat almayı kabul eden avukat, stajyerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir ve olanaklarını hazırlar.

            Bir avukatın yanında en çok 3 stajyer staj yapabilir.

            Yanında staj yapılacak avukata başlama yazısı ile birlikte, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 16. ve 17. maddeleri doğrultusunda stajyerin yetiştirilmesi ve Kurulca saptanan ilkeler, eğitim programı ve staj sonu görüşmesinde hazır bulundurulması ile üç ve altı aylık raporların gününde verilmesi gerektiği bildirilir.

 

Madde 20 – Diğer Çalışmalar

Stajyer, belirlenen eğitim programında yer almasa bile Kurulca aksine duyuru yapılmadığı sürece; Baroca veya Kurulca düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel, mesleki ve sosyal içerikli etkinliklere katılmakla yükümlüdür.

 

Madde 21 – Staj Dosyası

Stajyer, staj süresince yaptığı çalışmaları içeren bir staj dosyası tutar. Dosyaya kurulca verilen görevlere ilişkin kayıtlar, eğitim etkinliklerine ait soru ve yanıtları, Bireysel Çalışma Raporu ve diğer çalışmalar tarih sırasıyla konur. Dosyanın bir örneğinin Danışman verilmesi ve Staj Kurulu önünde yapılacak görüşme sırasında dosyayı yanında bulundurarak Kurula sunmakla yükümlüdür.

 

Madde 22 –  Stajyerin Devamı

Stajyer staj kurulunun ve baronun tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve devamsızlık çizelgeleri Kurulca tutulur. Stajyer 13. ve 15. maddelerdeki eğitim çalışmaları ile meslek içi eğitim seminerlerinin %15 ine haklı ve kurulca kabul edilebilir bir mazeret bildirmek suretiyle katılamayabilir. Stajın mazerete dayanan % 15’i için staj uzamaz. Ancak %15 in üzerindeki her 3 saatlik devamsızlık için, devamsızlık mazerete dayansa bile, stajın 1 hafta kadar süre ile uzatılmasına karar verilebilir.Mazeret nedeniyle katılamayan eksik eğitim saatlerinin telafi dersleri ile tamamlanması zorunludur.          Ayrıca stajyerin 16. maddede yer alan bireysel çalışma raporunu geciktirmesi halinde, çalışmasını tamamlamasına kadar stajının uzatılmasına karar verilir.

            Stajyer,  uzatılan süre içinde stajyerlerin katılmakla yükümlü olduğu tüm çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

 

STAJYER İLE İLİŞKİLER

Madde 23 – Stajyerin İzlenmesi

Kurul; stajyeri, stajı süresince izler.

Stajyerin staj eğitim çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları aksatması, stajı süresince Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerinin saptanması; Yasa, Meslek Kuralları, Baro’ca alınan kararlara ve Kurul kararlarına aykırı davranması, verilen görevleri yerine getirmemesi gibi olumsuz durumlar saptandığında stajyerin durumunun belirlenmesi için Kurulda görüşme açılır. Kurul, stajyerin uyarılmasına karar verebileceği gibi koşulları oluştuğunda stajyerin stajının altı ayı geçmemek üzere uzaması için Baro Yönetim Kurulu’na öneride bulunabilir.

 

Madde 24 – Stajyer ile Görüşme (Mülakat)

Görüşmenin amacı, bir yıllık staj eğitim çalışması sonunda stajyerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve mevzuat hükümlerini somut olaylara uygulayabilme yeterliliği ile staj eğitim çalışmalarına katılımının ve Bireysel Çalışma Raporunun değerlendirilmesi ve staja devamının gözden geçirilmesidir.

            Kurul, belirleyeceği bir takvim dahilinde, stajyerle staj bitiminden iki hafta önce bir görüşme yapar.  Kurula, Staj Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın yokluğunda staj kurulu başkan Yardımcılarından kıdemlisi Başkanlık eder. Alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Mülakat sırasında başkan veya başkan yardımcılarından herhangi birinin mevcudiyeti şarttır. Mülakat en az 2 kurul üyesinin iştiraki ile yapılır. Mülakat neticesinde hâsıl olan kanaat başarılı ya da başarısız şekilde ifade edilir ve tutulan tutanak imza altına alınarak stajyerin dosyasına konulur.

 

Madde 25 – Görüşme İlkeleri

Görüşme sırasında öncelikle kimlik saptaması yapılır. Daha sonra staj dosyası incelenir. Dosyada Yasa ve Yönetmelik gereği olması gerekli bilgi, belge ve çalışma örnekleri ve altı aylık süre dolmuş ise yanında staj yapılan avukatın raporu ve Bireysel Çalışma Raporu da dosya içindeyse görüşmeye devam edilir. Eksik saptanması halinde, eksiklikler giderilinceye kadar görüşme yapılmaz ve stajyere bildirilir.

 

Madde 26 – Görüşme Yöntemi

Görüşmede öncelikle stajyerin Baro’ca tutulan kişisel dosyası, staja devamı, staj süresince yaptığı bireysel çalışmalar incelenir.

            Yanında staj yaptığı avukatın üç aylık ve verilmiş ise son raporu okunur. Kurulca ve Baro’ca verilen görevleri yapıp yapmadığına bakılır.

            Görüşme iki aşamalı olarak yapılır:

  1. Stajyer, bireysel çalışma raporunu kurula sunar ve kurulun bireysel çalışma raporu ile ilgili yönelteceği soruları yanıtlar,
  2. Stajyer, avukatlık hukuku ve meslek kuralları ile ilgili yöneltilecek soruları yanıtlar,

 

Madde 27 – Değerlendirme

Stajyer hakkında değerlendirme görüşmelerin yoğunluğuna göre görüşmenin bitip stajyerin ayrılmasından hemen sonra veya görüşmelerin tamamlanmasından sonra aynı gün yapılır.

            Görüşmede, stajyerin bir yıllık staj eğitim çalışmalarına katılımı, yaptığı çalışmalar, somut olayı nitelendirmesi, hukuk diline çevirmesi, olayı tanımlaması, çözüme ilişkin kuralları belirlemesi ve bu konudaki sunumu, hukuk kurallarını ve meslek ilkelerini somut olaylara uygulaması, bireysel çalışma raporunun içeriği ve anlatımı, Meslek Kurallarının 4, 20, 25 ve diğer maddelerindeki koşullara uyup uymadığı, TBB Avukatlık staj Yönetmeliği’nin 28. ve 29. Maddeleri ayrı ayrı dikkate alınır.

            Stajyerin verimli bir staj dönemi geçirdiğine kanaat getirilmesi halinde, “staj eğitimi bitim belgesi verilebilir” yolunda görüş içeren tutanak düzenlenir ve görüşmeye katılan üyelerce birlikte imzalanır.

            Stajyerin staj süresindeki davranışları, eğitime katılma durumu, görev sorumluluk anlayışı ve görüşmedeki yetersizliği gibi konularda Kurulda olumsuz görüş belirmesi halinde bu durum Kurulun ilk toplantısında görüşülmek üzere tutanağa işlenir ve tutanak görüşmeye katılan üyelerce imzalanır.

 

Madde 28 – Staj Sonrası Kurul Raporu

Stajyerle yapılan görüşme sonrası tutulan tutanağı stajyerin staj eğitimini başarılı biçimde tamamladığı yolunda görüş içermesi halinde dosya, Yönetime sunulur. Görüşme tutanağının stajyer hakkında olumsuz görüş içermesi halinde konu Kurulca yapılacak ilk toplantıda değerlendirilir. Stajın uzatılması yolunda karar verilmesi halinde uzatma süresini de içeren Kurul görüşü staj raporu olarak Yönetime sunulur. Kurul üyelerinin ancak salt çoğunluğunun kararı ile yönetime sunulmak üzere uzatma kararı verilebilir.

 

Madde 29 – Stajın Uzatılması Halinde Stajın Yapılışı

Yönetimce stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, bu karar en kısa sürede stajyere ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer avukat, bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder. Uzatım süresinin bitiminde, Staj kurulu, Danışman Avukat ve yanında staj yapılan avukatça verilen ek rapor ile birlikte stajyer yeniden görüşmeye alınır.  Bu aşamadan sonraki işlemler için Yönergenin 22, 23, 24, 25. ve 26. maddeleri aynen uygulanır.

 

Madde 30 – Yönergeler ve Benzeri Düzenlemeler

Kurulca, Staja ilişkin her konuda; düzenlemek ve denetlemek, yönetmeliğin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan yönergeler ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, Avukatlık yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Madde 31 – Yürütme

İş bu İç Yönetmelik hükümleri,  Çorum Barosu Yönetim Kurulunca yürütülür.

 

Madde 32 -  Yürürlük

32 maddeden oluşan bu iç yönetmelik,  Çorum Barosu Yönetim Kurulu’nun ……………………kabul kararı ile yürürlüğe girer.

 

Geçiş Hükmü

Geçici Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihte Stajının altı ayı veya daha uzun süresini doldurulmuş olan Stajyerler hakkında uygulanmaz.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

19.04.2024
AV. TURAN KALIPCI
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.