Yönerge
Tarih: 27.10.2015| Okunma Sayısı: 10403

ÇORUM BAROSU

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

AMAÇ

MADDE        1)

Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi’ nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektedir.

KAPSAM

MADDE        2)

Bu Yönerge Çorum Barosu’ na kayıtlı, 30 yaşını doldurmamış avukatlar ile avukat stajyerlerinin temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi’ nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu Meclisin Baro Yönetimi ile olan ilişkilerin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

DAYANAK

MADDE        3)

Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ nun 95/15 maddesi uyarınca Çorum Barosu Yönetim Kurulu’ nun 09/03/2015 tarihli ve ……………… Sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM

Genç Avukatlar Meclisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MECLİSİN AMACI

MADDE        4)

Çorum Barosu’ na kayıtlı genç avukatların ve avukat stajyerlerinin baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarını sağlamaktadır.

ÜYELER

MADDE        5)

Çorum Barosu’ na kayıtlı, otuz yaşını doldurmamış avukatlar ile avukat stajyerleri, ayrıca avukatlık stajını bitirip Çorum Barosu’ na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları meclisin doğal üyeleridirler.

 

MECLİSİN GÖREVLERİ

MADDE        6)

a.       Genç Avukatlar Meclisi’ nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi,

b.      Meclis doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi,

c.       Önerilerin Baro Yönetim Kurulu toplantılarına Genç Avukatlar Meclisi temsilcisi gönderilmesi.

MECLİSİN ORGANLARI

MADDE        7)       

Genç Avukatlar Meclisi organları şunlardır:

a.       Genel Kurul

b.      Yönetim Kurulu

GENEL KURUL

MADDE        8)

Görevi

a.       Yönetim Kurulu’ nun asil ve yedek üyelerini seçmek,

b.      Bu Yönergenin 4.maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Genç Avukatlar Meclisi doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantılarını gerçekleştirmek,

c.       Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,

d.      Bir sonraki toplantıda görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek.

GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ

MADDE        9)

a.       Seçimli Olağan Toplantı: Genel Kurul (2)iki yılda bir kez Kasım Ayının ilk haftası içinde Yönetim Kurulu Başkanı’ nın daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, Yönetim Kurulu’ nu seçmek üzere toplanır.

b.      Olağan Toplantı: Genel Kurul her yıl Kasım ayında Yönetim Kurulu’ nun daveti üzerine bu Yönergenin 8.maddesinin b fıkrasında sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır. Toplantı Yönetim Kurulu’nca yönetilir.

c.       Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul, Yönetim Kurulu’ nun gerekli gördüğü hallerde veya Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin en az 1/5’ inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati Yönetim Kurulu’ nca üç (3) gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

 

 

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

MADDE        10)

Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve Karar Yeter Sayısı

Seçimli Olağan Toplantı, Genç Avukatlar Meclisi doğal üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

Birinci fıkradaki çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir (1) hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır.

Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli doğal üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşan Divan Başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye, Divan Başkanlığı’ nda görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur.

Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunludur. Kararlar açık oylama ile alınır.

Seçim gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır. Seçim oylaması ve sayımı Divan Başkanlığı’ nca yürütülür. Başkan adaylarından en çok oyu alan Başkanlığa seçilir. Oyların eşitliği halinde adaylardan daha fazla kıdemli olan seçilir.

Üyelikler, adaylar arsında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir. Üyeliğe seçilememiş olan adaylar yedek üye olurlar.

MADDE        11)

Olağan Toplantı Görüşme ve Karar Yeter Sayısı

Olağan toplantı, toplantıya katılan doğal üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı Yönetim Kurulu yönetir.

Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunludur. Oylama açık oylama usulü ile yapılır. Oyların eşitliği halinde, Genel Kurul Olağan Toplantısı’ nı Yönetim Kurulu Başkanı’ nın bulunduğu taraf üstün sayılır.

YÖNETİM KURULU

MADDE        12)

Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu’ nun Oluşumu

Bir başkan, bir başkan Vekili, bir Sekreter ve iki üyeden oluşur.

Genç Avukatlar Meclisi’ nin iki yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında başkan adayları arasından en yüksek oyu alan Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu adayları arasından en fazla oyu alan dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Başkanın yönetiminde yapacağı ilk toplantıda Başkan Vekili ve Sekreter üyeyi seçerek görev dağılımını belirler.

Meclis Yönetim Kurulu Başkanlığı’ na aday olabilmek için avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak şartı aranır.

MADDE        13)

Yönetim Kurulu’ nun Görev Süresi

Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı ve Yönetim Kurulu’ nun görev süresi iki (2) yıldır. Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri bir sonraki olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar.

İstifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalana üyelik doldurulur.

Aynı kişiler yeniden seçilebilirler.

MADDE        14)

Yönetim Kurulu Çalışma Yeri

Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu’nun çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

MADDE        15)

Yönetim Kurulu’ nun Görevleri

Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu’ nun görevleri şunlardır:

a.       İki ayda bir kez toplantı yapmak, Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’ na sunulacak projeleri hazırlamak,

b.      Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’ nu toplamak, toplantıya Başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve Meclis üyelerine duyurmak,

c.       Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’ nda alınan kararları yürütmek,

d.      Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,

e.       Genç Avukatlar Meclisi Genel Kuruşu’ nun vereceği diğer görevleri yapmak,

f.       Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak,

g.      Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak,

h.      Genç Avukatlar Meclisi’ nde alınan tavsiye niteliğindeki kararları, görüşülmesi için Baro Yönetim Kurulu’ na iletmek,

i.        Genç Avukatlar Meclisi’ nde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi sırasında Baro Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak temsilciyi seçmek.

SON HÜKÜMLER

MADDE        16)

Giderlerin Karşılanması

Genç Avukatlar Meclisi’ nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro Yönetimi’ nce karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro Yönetimi’ nin tabi olduğu esaslar uygulanır.

 

MADDE        17)

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE        18)

Bu Yönerge hükümleri;

a.       Baro Yönetim Kurulu tarafından,

b.      Yönetim Kurulu Kararı veya Genç Avukatlar Meclisi doğal üye tam sayısının 1/3’ nin yazılı teklifi ile gelen değişiklik talepleri Baro Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar bağlanır.

GEÇİÇİ MADDE

Bu Yönergenin Baro Yönetim Kurulu’ nca kabulünden sonra yapılacak ve Genç Avukatlar Meclisi organlarının teşekkül edeceği ilk Seçimli Olağan Genel Kurulu, Çorum Barosu Yönetim Kurulu’nca atanacak üyenin başkanlığında ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde belirtilen 30 günlük ilan şartı aranmaksızın yapılır. 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

21.05.2024
AV. TURAN KALIPCI
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.