ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ
Tarih: 27.02.2018| Okunma Sayısı: 8159

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

      Bu yönerge ile " Çorum Barosu bünyesinde kurulan Çorum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu" nun kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.


Komisyonun Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri
Kuruluş ve İşleyiş


Madde 1: Çorum Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak, " Çorum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu" sorumlu yönetim kurulu üyesinin , yürütme kurulu(koordinatör, yazman, sekreter ve sekreter yardımcıları), katılımcı üyeler ile doğal üyelerden oluşur. Çorum Barosu'na bağlı tüm avukatlar ve avukat stajyerleri, komisyonun doğal üyesi olup, çalışmalara her zaman katılabilirler. Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır.


Amaçlar        


Madde 2: Komisyonun amacı; çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmaktır.


Madde 3: Komisyonun amacı; çocuk hakları ile ilgili olarak avukatlık mesleğinin gelişimi, etkinlik alanının geliştirilmesi, meslek pratiği içinde uygulanırlığının sağlanması, bu alanda gelişen hukuk yapısının takibini sağlamak için, uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak.


Etkinlikler


Madde 4: Genel olarak hukuk alanına ve çocuk hakları hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda, seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

Madde 5: Uluslararası planda hukuk ve çocuk hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak


Madde 6:  Hukuk biliminin çocuk hakları ve alt dallarının  konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak


Madde 7: Çocuk hakları konusunda arşiv, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak

Madde 8: Alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık yapmak


Madde 9:  Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak


Madde 10:Tutukevleri, Çocuk Yuvaları, SHÇEK ve çocukla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, ziyaretler yapmak ve bu ziyaretlerin düzenliliğini sağlayarak geliştirmek


Madde 11: Çocuk Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi kurmak ve işlerliğini sağlamak


Komisyonun Yapılanması
Yürütme Kurulu


Madde 12: Komisyon Yürütme Kurulu; sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, Koordinatör, Yazman, Sekreter ve Sekreter Yardımcılarından oluşur


Madde 13 : Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi; Çocuk Hakları Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesidir.


Madde 14:Koordinatör;


Koordinatör, komisyon çalışmalarına etkin olarak katılan çalışma grubu üyeleri arasından komisyon üye sayısının 1/5 inin teklifi ile seçilen komisyon üyesidir. Koordinatörün görevinin süresi, Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


Görevleri;


A )Sorumlu yönetim kurulu üyesi ile işbirliği halinde çalışmak,
B )Baro Yönetim Kurulu'nun komisyona ilişkin kararları ve çalışma ilkeleri ile yapılacak etkinlikler ve yapılacak işler konusunda komisyona bilgi vermek
C )Komisyon tarafından yapılan çalışmaları üç ayda bir rapor hazırlayıp yönetim kurulu üyesi vasıtasıyla Baro Yönetim Kuruluna sunmak,
D)Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin katılmadığı toplantılara başkanlık etmek, görevlendirme üzerine bu yönerge çerçevesinde yapılan çalışmalara ve etkinliklere Çorum Baro'sunu temsilen katılmak,
E )Toplantı gündemini, süresini, konuların önceliklerini dikkate alarak veya atiye bırakılacak maddelerle gündeme son şeklini vermek 
F )Yapılan tüm toplantıların tutanaklarını tutmak, çalışmaların belge ve bilgilerini düzenli olarak dosyalamak.


Madde 15:Sekreter ve Sekreter Yardımcısı;


Sekreter ve sekreter yardımcısı, ilgili komisyon çalışmalarına etkin olarak katılan çalışma grubu üyeleri arasından, sorumlu yönetim kurulu üyesi ile koordinatör tarafından seçilir.Gerekli görüldüğünde Sekreter ve Sekreter Yardımcısı görevindeki kişiler aynı yöntemle değiştirilebilir.Sekreterin bulunmadığı hallerde onun görevini Yazman yapar.
A )Sekreter, güncel ve öncelikli konuları, görüşülmek üzere gündem haline getirerek koordinatöre sunar, yapılan tüm toplantıların tutanaklarını tutar, çalışmaların belge ve bilgilerini düzenli olarak dosyalar.
B)Dökümantasyon ve diğer çalışmaları yapmak üzere üyeler arasından görevlendirme yapılmasını koordinatörden talep eder.Görevlendirme yapılan üyelerin hazırladıkları raporları takip eder, arşiv çalışmalarını yapar.
C )Sekreter yardımcıları alt komisyon başlıklarını yürütür.
Madde 16:Üyeler;
Komisyon Üyeleri, çalışmalara etkin bir biçimde ve düzenli olarak katılan,"Katılımcı Üyeler" ve Çorum Barosuna kayıtlı olup, çalışmalara her zaman katılma hakkı olan "Doğal Üyeler" olarak ikiye ayrılırlar.
A )Katılımcı üyeler; Çorum Barosu'na kayıtlı avukatlardan ve avukat stajyerlerinden, komisyon toplantılarında düzenli olarak katılan üyelerdir.Komisyonun toplantısına üst üste üç kez  mazereti olmaksızın katılmayan üyeler, katılımcı üye sıfatını yitirirler.
B )Doğal Üyeler; Çorum Barosu'na kayıtlı , komisyon çalışmalarına katılmak isteyen avukatlardan ve avukat stajyerlerinden oluşur.Doğal üyelerin, komisyonun toplantılarına katılma zorunlulukları yoktur.Ancak Doğal Üyelerin, komisyonun istedikleri toplantılarına düzenli veya düzensiz olarak katılabilir, gündem konuları üzerindeki düşüncelerini ve önerilerini sunabilirler.Şu kadar ki; toplantı gündemine alınmasını istedikleri bir konuyu gündem hazırlanmadan önce Komisyon Koordinatörüne öneri olarak bildirmeleri gerekmektedir.
Komisyonun Çalışma Biçimi
Madde 17:Toplantılar;
Komisyon, Yürütme Kurulunun /koordinatörün son şeklini vereceği gündeme göre; belirlenecek tarih ve yerde toplanır.Toplantı gününün değiştirilmesi hallerinde sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Komisyon Koordinatörü vasıtası ile Yürütme Kuruluna ve Üyelere hemen bildirir.
Toplantılar Komisyonun en az 5 üyesinin katılımıyla yapılır.Toplantı tutanakları, katılanlar tarafından imzalanır


Madde 18:Bu Yönerge Çorum Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer


Madde 19: Bu yönergenin hükümlerini Çorum Barosu Başkanlığı yürütür.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

19.04.2024
AV. TURAN KALIPCI
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.