STAJ KURULU BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU

ÇORUM BAROSU STAJ KURULU BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU YAZIM

YÖNERGESİ

 

KONU

Madde 1 - Avukatlık Yasası’nın 23., TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 18, 22, 23, 29. ve Çorum Barosu Staj Kurulu ve Staj İç Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince, Çorum Barosu’nda avukatlık stajı yapan stajyerlerin hazırlamakla yükümlü oldukları bireysel çalışmanın yapılması ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla işbu yönerge hazırlanmıştır.

 

AMAÇ

Madde 2 - Amaç, avukatlık stajının bir aşamasını oluşturan bireysel çalışmaların yapılmasına yardımcı olmak, bireysel çalışmaların hazırlanmasında, belirli bir uygulama birliğine ulaşmak ve çalışmalardan yararlanma kolaylığı sağlamaktır.

 

TANIMLAR                      

Madde 3 - Bu yönergede geçen:

 

Yönetmelik     : Çorum Barosu Staj Kurulu Ve Staj İç Yönetmeliği’ni,

Baro                : Çorum Barosu’nu,

Yönetim          : Çorum Barosu Yönetim Kurulu’nu,

Kurul               : Çorum Barosu Staj Kurulu’nu,

Konu               : Bireysel çalışma alanını,

Rapor              : Bireysel çalışma sonucunda stajyerce hazırlanacak metni,

Stajyer : Bireysel çalışmayı yapan avukat stajyerini,

Danışman        : Staj eğitimi için kayıt yaptıran her stajyer avukata, stajın başlamasından stajın bitimine kadar her türlü desteği sağlamak, Bireysel Çalışma Raporu’nu hazırlamasında stajyeri yönlendirmek, dönem sonunda raporu değerlendirmek, dönem içerisinde stajyerin kültürel ve sanatsal olarak gelişimine yardımcı olmak üzere kurul üyeleri arasından kurulca tayin edilen kurul üyesi avukatı, ifade eder.

 

KONUNUN SAPTANMASI

Madde 4 - Çorum Barosu Staj Yönergesi 16. maddesi gereği bireysel çalışma raporu hazırlanır, avukat stajyerleri stajlarının ikinci altı aylık dönemine başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde bireysel çalışmanın konusunu belirlerler ve Danışman avukatın onayına sunar. (Konu olarak İstinaf ya da temyiz aşamasından geçerek kesinleşmiş bir hukuk ya da ceza dava dosyası seçilebilir)  Danışman Avukat onayına sunulan bireysel çalışmanın konusunu uygun bulmazsa, gerekçesi ile birlikte konuyu ilk toplantıda değerlendirilmek üzere Staj kuruluna sunar. Staj kurulu tarafından onaylanmayan konular, stajyer tarafından değiştirilerek yeniden Danışman Avukatın onayına sunulur. Danışman Avukat tarafından onay verilmesi akabinde stajyer konu üzerine çalışmaya başlar.

 

BİREYSEL ÇALIŞMANIN TESLİM SÜRESİ

Madde 5 - Bireysel çalışma raporu, stajın bitimine en geç otuz gün kala danışmana sunulur. Teslimde gecikilen her gün için staj kurulunca staj süresine ek yapılabilir.

 

BİREYSEL ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 6 – Danışman kendisine verilen bireysel çalışma raporunu öncelikle bu yönergedeki esaslar (Biçim -kapak, içindekiler, dipnot, kaynakça ve sayfa düzeni-, konunun özgünlüğü, dil ve anlatım, araştırma, kaynaklardan yararlanma ve atıf, içeriğin hukuksal yetkinliği) ile Staj Kurulu ilke kararları doğrultusunda değerlendirir.

 

Raporun beklenen amacı gerçekleştirmesi halinde raporu benimser ve bu görüşünü “Danışman Sayfası” na yazar ve imzalar. Aksi durumda bireysel çalışmanın yönergeye uygun hale getirilmesi için gerekli uyarılarını yapar. Uyarılara göre yapılan çalışma sonrasında “Danışman Sayfası” na raporunu yazar ve imzalar. Stajyerlere, yeterli bir çalışma raporu hazırlayıncaya kadar Staj Bitim Belgesi verilmez.

 

KAĞIT BOYUTU ve ÖZELLİĞİ:

Madde 7 - Rapor yazımında birinci hamur, “A4” kağıt kullanılır.

 

SAYFA DÜZENİ

Madde 8 - Sayfaların üst ve alt kenarlarında dört, sağ ve sol kenarlarında iki buçuk santimetre boşluk bırakılır. Her sayfadaki yazım boyu yirmi dört santimetreden fazla olamaz. Bireysel Çalışma Raporunun her sayfası hazırlayan tarafından imzalanır. Çalışma, içindekiler, kapak ve kaynakça hariç en az on sayfa olarak hazırlanır.

 

MAKİNE STANDARDI

Madde 9 - Metinlerin yazımı, bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Metinlerde 12, dipnotlarda 10 puntonun altında karakter kullanılmayacaktır. Yazı tipi olarak Arial, Verdana, Calibri, Times New Roman ve Garamond kullanılabilir.

 

PARAGRAF BAŞI ve SATIR ARALIKLARI

Madde 10 - Paragraflar bir cm içeriden başlayacaktır. Paragraf aralığı bir satır (12nk), Satır aralığı ise bir buçuk satır olacaktır.

 

ANA ve ARA BAŞLIKLAR

Madde 11 - Bölüm başlığı ile bölüm içindeki ana başlıklar büyük ve koyu harflerle yazılacak ve altları çizilmeyecektir. Ara başlıklar ise büyük harf ve normal renkle yazılacaktır. Bölüm başlıkları ile bu başlıkların ilk paragrafları arasında bir buçuk satır (18nk) aralığı; alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında bir satır (12nk) aralığı; bir bölüm ve alt bölüm başlığı arasında ise iki satır(24nk) aralığı olacak şekilde boşluk bırakılacaktır.

 

ANLATIM

Madde 12 - Raporun yazımında olabildiğince özgün, açık ve yalın bir anlatım kullanılmalıdır. Anlatım, üçüncü şahıs ağzından yapılmalı; özellikle birinci tekil şahıs kullanılmamalıdır. Kısa, yalın ve öz cümleler kullanılmalı, çok sayıda sıfat ve zarf kullanımından kaçınılmalıdır.

 

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORLARININ DERLENMESİNDE SIRA

Madde 13 - Bireysel çalışma raporunun derlenip ciltlenmesinde aşağıdaki sıraya uyulacaktır:

 

A) Hukuk ve Dava Dosyası İncelemesinde:

1. Dış kapak,

2. İç kapak,

3. Danışman sayfası,

4. Teşekkür sayfası (varsa),

5. Dizin,

6. Kısaltmalar cetveli,

7. Önsöz,

8. Olay,

9. Dava açıldığı sırada dayanılan veya dayanılması gereken, yasalar ve ilgili maddeleri ile olaya uygunluk açısından dava dilekçesinin değerlendirilmesi -görev, yetki, süre vb. usul hukuku açısından da değerlendirilecektir-,

10. Cevap dilekçesinde dayanılan yasalar ve ilgili maddeleri göz önüne alınarak değerlendirilmesi,

11. İlgili yasa maddeleri dikkate alınarak, dayanılan kanıtlar ve değerlendirilmesi,

12. Yargılamanın -duruşma aşamasının- değerlendirilmesi,

13. Hükmün gerekçesi ve değerlendirilmesi,

14. Temyiz nedenleri –ilgili usul hükümleri nazara alınarak-

15. Temyiz sonucu ve değerlendirilmesi,

16. Başvurulacak başka yasal yollarının olup olmadığının tartışılması,

17. Sonuç: Dosyanın tümüne ilişkin stajyerin yaptığı değerlendirme,

18. Ekler: Dava dosyasının ilgili sayfalarının fotokopisi.

 

 

B) Ceza Dosyası İncelemesinde:

1. Dış kapak,

2. İç kapak,

3. Danışman sayfası,

4. Teşekkür sayfası (varsa),

5. Dizin,

6. Kısaltmalar cetveli,

7. Önsöz,

8. Hazırlık:

a) Olay: Şikayet, ihbar, suçüstü hali vb...,

b) Mağdur/müşteki anlatımları –varsa görgü tanıkları-,

c) Sanık:

aa. Yakalama, üst arama, zaptetme, yer gösterme, teşhis, yüzleştirme, teslim-tesellüm gibi kolluk tutanaklarının değerlendirilmesi,

bb. Sanık/zanlı ifadesi –CMK’ na uygunluk açısından değerlendirilmesi

cc. Varsa olaya ilişkin teknik raporlar –otopsi, adli tıp, balistik, kriminal vb.-değerlendirilmesi,

dd. C. Savcılığına ulaşan soruşturma, soruşturma evrakının iddianame tanzimine kadar değerlendirilmesi –C. Savcılığı ifadesi, tutuklama talebi, varsa Sulh Ceza Mahkemesi kararı-,

ee. Hazırlık aşamasının yukarıdaki kıstasların esas alınarak değerlendirilmesi.

9. Son soruşturma:

a) İddianame,

b) Tensip ve tensip zaptıyla verilen kararların değerlendirilmesi -tutukluluğun devamı, görevsizlik, tarafların çağrılması vb.-

 

c) Mahkemece yapılan tahkikat:

aa. Sanığın kimlik tesbiti ve sorgusu,

bb. Nüfus ve sabıka kayıtların celbi ile incelenmesi,

cc. Ek savunma –gerekiyorsa

dd. Müşteki/mağdur anlatımları,

ee. İddia ve savunma tanıkları,

ff. Keşif ve bilirkişi incelemesi,

gg. Re’sen araştırılacak hususlar.

d) Esas hakkındaki mütalaa –sevk maddelerinin somut olaya uygunluğu-,

e) Esas hakkında savunma.

10. Hüküm

a) Usul yönünden.

b) Esas yönünden.

11. Kanun yolları ve değerlendirilmesi.

12. Sonuç: Dosyanın tümüne ilişkin stajyerin yaptığı değerlendirme,

12. Ekler: Dava dosyasının fotokopisi.

 

ÇALIŞMANIN BÖLÜMLENDİRİLMESİ

Madde 14 - Çalışmanın bölümlendirilmesinde sadece ana

metin kısımları için bölüm numarası kullanılır. Bölüm içi

numaralandırmalar:

A.

        1.

              a.

                   aa.

                          aaa.

şeklinde veya bilimsel araştırma el kitaplarında kabul edilmiş olan, numaralandırma sistemine göre yapılır.

 

Ekler: Varsa bunlar, Ek-1, Ek-2,... biçiminde gösterilir.

 

DIŞ KAPAK

Madde 15 - Dış kapak beyaz parlak kartondan olacaktır. Standartlaşmayı sağlamak amacıyla kapak yazıları, bilgisayarla ve bireysel çalışmanın başlığı hariç 12 punto harf büyüklüğünde yazılacaktır. Bireysel çalışmanın başlığı, 16-20 punto harf büyüklüğünde ve koyu olacaktır. Dış kapakta, başlığın dışında Çorum Barosu ibaresi, stajyerin adı soyadı, staj sicil numarası, danışmanın adı, çalışmanın yapıldığı yıl ve yer, aralarında belirgin ve ölçülü aralıklar bulunacak şekilde yer alacaktır.

 

İÇ KAPAK

Madde 16 - İç kapağın içeriği, sayfa düzeni tümüyle dış kapakla aynı olacaktır. Ancak karton yerine bireysel çalışmanın yazımında kullanılan normal kağıt kullanılacaktır.

 

DANIŞMAN SAYFASI

Madde 17 - Bu sayfada danışman sayfası ibaresi, danışmanın adı, soyadı, bireysel çalışmanın teslim tarihi ile staj başlangıç tarihi ve danışmanın görüşleri bölümleri bulunacaktır.

 

GÖNDERME YAPMA

Madde 18 - Göndermeler dipnot şeklinde yapılacaktır. Cümle ve metin içinde gönderme yapılmayacaktır. Dipnot bölümü ince bir çizgi ile ayrılacaktır. Dipnotlardaki göndermeler ilk defasında aşağıda belirtilen örnekte olduğu gibi yapılacaktır. Yazarın aynı eserine birden çok gönderme yapılıyorsa yine aşağıda belirtilen ikinci örnekteki gibi yapılacaktır:

 

- Kuru Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Ankara 1974, s. 90.

 

- Kuru, s. 201.

 

DOĞRUDAN ALINTILAR

Madde 19 - Herhangi bir çalışmadan yapılan alıntılar tırnak içinde gösterilecektir. Bu alıntılar, iki satırdan fazla ise blok alıntı olarak ana metinden ayrı, satır başından sekiz tuş (aralık) içeriden başlayarak yazılacaktır.

 

Bir başka eser, kaynak veya çalışmadan aktarıldığı veya başkası tarafından hazırlandığı tespit edilen bireysel çalışma raporu sahibi stajyerin, stajının başka nedenler aranmaksızın bir ay süre ile uzatılması Staj Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'na önerilir.

 

DİPNOTLAR

Madde 20 - Genellikle metin içinde verilmesi durumunda metnin akıcılığını bozan fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanım, yorum, ek bilgi, karşıt görüş, sonraki bölümlerde daha ayrıntılı ele alınacak konular vb. dipnot halinde gösterilebilir. Dipnotlar her bölümde birden başlatılarak verilir. Dipnot için metin içinde ilgili yerde satır üstüne çıkılarak sıra numarası verilir. Alıntı veya gönderme yapılan eserlerin dipnotta gösterilmesi zorunludur.

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Madde 21- Çalışmaların sonunda sonuç ve değerlendirme bölümü yer alacaktır. Bu bölümde, elde edilen bilgi ve veriler değerlendirilir. Bulgular ortaya konulur, yorumlanır ve sonuç belirtilir. Bazen çalışma raporunun kısmi özeti de verilebilir. Bölümlerde anlatılmış olan konular yinelenmemelidir. Sonuçta verilen veriler ve bilgiler kısa, açık ve net olmalı.

 

KAYNAKÇA

Madde 22 - Çalışmalarda standart kaynakça düzeni kullanılacaktır. Sayfanın ortasına büyük harflerle KAYNAKÇA yazılacaktır. Kaynakça kısmına bölüm numarası verilmeyecektir. Kaynakçadaki eserler, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığından eserlere ayrıca sıra numarası verilmeyecek ve yazarların unvanı kullanılmayacaktır.

 

SIRALAMASI

Madde 23 - Metinde geçen ve kaynak olarak gösterilen ya da gönderme yapılmasa bile kaynakçada gösterilen bütün kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Sıralamada önce yazarın tek başına, sonra varsa öteki yazarlarla birlikte yazdığı eserlere yer verilir. Başka yazarlarla ortak olarak yazılan eserler birden çoksa ikinci, daha sonra üçüncü yazarların soyadına göre sıralama yapılır.

 

Yazarın soyadı büyük harflerle yazılıp virgül konur, bir aralıktan sonra adının baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle yazılır:

 

Yararlanılan eser kitap ise, başlığı yazarın adından sonra virgül konularak, kelimelerin baş harfleri büyük gerisi küçük harflerle ve orijinal başlığa sadık kalınarak koyu (siyah) harflerle yazılır. Başına ve sonuna tırnak ya da parantez konulmaz.

 

Alınan makale ise, tırnak içine alınarak kelimenin baş harfleri büyük gerisi küçük harflerle orijinal başlığa sadık kalınarak yazılır. Tırnağı kapatmadan önce virgül konulur; altı çizilmez, italikle yazılmaz, koyu harflerle yazılmaz; yabancı dilde yayınlanan kaynaklar için de bu kural uygulanır:

 

AYDIN, Pınar: “Çocuk Ceza Adalet Sistemi”, Çorum Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, 2018, s. 10…gibi.

 

Kaynak dergi ve yazarı da belli değilse, makalenin başlığından sonra derginin adı kelimelerinin baş harfleri büyük, gerisi küçük harflerle herhangi bir kısaltma yapılmaksızın orijinal adı ile yazılır. Derginin adından sonra, virgül konup varsa Romen rakamları ile cilt numarası ve normal rakamlarla yılı ve sayısı aralarına virgül konarak, cilt ve sayı sözcüklerinin kısaltılmış ifadeleri C., S. olarak yazılır:

 

“Çocuk Ceza Adalet Sistemi,”: Çorum Barosu Dergisi, 2012 S.8 ...gibi.

 

Eserin yayımlandığı yer ve yıl için eser başlığından sonra virgül konularak yayımlandığı yer ve yayım tarihi yazılır.

 

YÜRÜTME

Madde 24- İşbu yönerge hükümleri, Çorum Barosu Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 25- 25 Maddeden oluşan işbu yönerge Çorum Barosu Yönetim Kurulu’ nun                    30.01.2019  kabul kararı ile karar tarihinde yürürlüğe girer.